Das Atmende Klarsein (fragment)

1982
Electronics
Flute